Home/Forums/Remake – Minimal Portfolio & Agency Theme/Portfolio Grid Beas Style changes